Phấn đấu có thêm 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

Theo Văn phòng Ban điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), năm 2022, tỉnh phấn đấu có thêm 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Người dân xã Mỹ Bằng (Yên Sơn) liên kết trồng chè với Công ty cổ phần chè Mỹ Lâm đảm bảo tiêu chí thu nhập.

Trong đó, 5 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao gồm: Yên Nguyên (Chiêm Hóa), Kim Quan (Yên Sơn), Hồng Lạc và Ninh Lai (Sơn Dương), Kim Phú (T.P Tuyên Quang); 2 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu gồm: Mỹ Bằng (Yên Sơn), Sơn Nam (Sơn Dương). Ngoài ra, tỉnh phấn đầu có thêm 8 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới; 28 thôn được công nhận “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”.

Tin cùng chuyên mục