Mở rộng diện tích lúa chất lượng vụ xuân

Thời điểm này, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung nhân lực gieo cấy hết diện tích. Đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, điểm mới nhất của vụ xuân năm nay là diện tích lúa chất lượng không ngừng được mở rộng.